1. Informacje ogólne

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonuj?cego pod adresem url: Luknij.net

Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Luknij.net

Kontakt z operatorem po przez folmularz kontaktowy.

Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

Serwis wykorzystuje dane wprowadzone w nast?puj?cych celach:

Prowadzenie systemu komentarzy

Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.

3. Hosting

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: hekko.pl

Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzib? w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Pozna?, wpisana do Krajowego Rejestru S?dowego przez S?d Rejonowy Pozna? – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydzia? VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapita? zak?adowy 210.000,00 z? w pe?ni wp?acony.

Pod adresem https://hekko.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.

Firma hostingowa:

stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),

stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),

stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),

stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),

stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),

stosuje rozwi?zania organizacyjne dla zapewnienia mo?liwie wysokiego stopnia ochrony i poufno?ci (szkolenia, wewn?trzne regulaminy, polityki hase? itp.),

powo?a?a Inspektora Ochrony Danych.

Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodno?ci technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mog? podlega?:

zasoby okre?lone identyfikatorem URL (adresy ??danych zasobów – stron, plików),

czas nadej?cia zapytania,

czas wys?ania odpowiedzi,

nazw? stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokó? HTTP,

informacje o b??dach jakie nast?pi?y przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u?ytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej?cie do Serwisu nast?pi?o przez odno?nik,

informacje o przegl?darce u?ytkownika,

informacje o adresie IP,

informacje diagnostyczne zwi?zane z procesem samodzielnego zamawiania us?ug poprzez rejestratory na stronie,

informacje zwi?zane z obs?ug? poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysy?anej przez Operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa? Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je?li b?dzie to niezb?dne do wykonania zawartej z Tob? umowy lub do zrealizowania obowi?zków ci???cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

osoby upowa?nione przez nas, pracownicy i wspó?prcownicy, którzy musz? mie? dost?p do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowi?zków,

firma hostingowa,

firmy obs?uguj?ca mailingi,

firmy obs?uguj?ca komunikaty SMS,

firmy, z którymi Administrator wspó?pracuje w zakresie marketingu w?asnego,

kurierzy,

ubezpieczyciele,

kancelarie prawne i windykatorzy,

banki,

operatorzy p?atno?ci,

organy publiczne.

Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d?u?ej, ni? jest to konieczne do wykonania zwi?zanych z nimi czynno?ci okre?lonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowo?ci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie b?d? przetwarzane d?u?ej ni? przez 3 lata.

Przys?uguje Ci prawo ??dania od Administratora:

dost?pu do danych osobowych Ciebie dotycz?cych,

ich sprostowania,

usuni?cia,

ograniczenia przetwarzania,

oraz przenoszenia danych.

Przys?uguje Ci prawo do z?o?enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b?dzie mog?o by? wykonane w przypadku istnienia wa?nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz?dnych wobec Ciebie interesów, praw i wolno?ci, w szczególno?ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze?.

Na dzia?ania Administratora przys?uguje skarga do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb?dne do obs?ugi Serwisu.

W stosunku do Ciebie mog? by? podejmowane czynno?ci polegaj?ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu ?wiadczenia us?ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo?redniego.

Dane osobowe nie s? przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, ?e nie przesy?amy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u?ytkownika.

Serwis mo?e zapisa? informacje o parametrach po??czenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, mo?e zapisa? informacj? u?atwiaj?c? powi?zanie danych w formularzu z adresem e-mail u?ytkownika wype?niaj?cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u?ytkownika pojawia si? wewn?trz adresu url strony zawieraj?cej formularz.

Dane podane w formularzu s? przetwarzane w celu wynikaj?cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs?ugi zg?oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us?ug itp. Ka?dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on s?u?y.

6. Logi Administratora

Informacje zachowaniu u?ytkowników w serwisie mog? podlega? logowaniu. Dane te s? wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

Operator stosuje analiz? statystyczn? ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib? w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us?ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us?uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach u?ytkownika gromadzonych przez sie? reklamow? Google u?ytkownik mo?e przegl?da? i edytowa? informacje wynikaj?ce z plików cookies przy pomocy narz?dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi? dane informatyczne, w szczególno?ci pliki tekstowe, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu i przeznaczone s? do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczaj?cym na urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj?cym do nich dost?p jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane s? w nast?puj?cych celach:

utrzymanie sesji u?ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzi?ki której u?ytkownik nie musi na ka?dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa? loginu i has?a;

realizacji celów okre?lonych powy?ej w cz??ci “Istotne techniki marketingowe”;

W ramach Serwisu stosowane s? dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „sta?e” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s? plikami tymczasowymi, które przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). „Sta?e” pliki cookies przechowywane s? w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni?cia przez U?ytkownika.

Oprogramowanie do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) zazwyczaj domy?lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. U?ytkownicy Serwisu mog? dokona? zmiany ustawie? w tym zakresie. Przegl?darka internetowa umo?liwia usuni?cie plików cookies. Mo?liwe jest tak?e automatyczne blokowanie plików cookies Szczegó?owe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl?darki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mog? wp?yn?? na niektóre funkcjonalno?ci dost?pne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika Serwisu wykorzystywane mog? by? równie? przez wspó?pracuj?ce z operatorem Serwisu podmioty, w szczególno?ci dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzib? w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzib? w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzib? w USA).

9. Zarz?dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyra?a? i cofa? zgod??

Je?li u?ytkownik nie chce otrzymywa? plików cookies, mo?e zmieni? ustawienia przegl?darki. Zastrzegamy, ?e wy??czenie obs?ugi plików cookies niezb?dnych dla procesów uwierzytelniania, bezpiecze?stwa, utrzymania preferencji u?ytkownika mo?e utrudni?, a w skrajnych przypadkach mo?e uniemo?liwi? korzystanie ze stron www

W celu zarz?dzania ustawienia cookies wybierz z listy poni?ej przegl?dark? internetow?, której u?ywasz i post?puj zgodnie z instrukcjami:

Edge

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Urz?dzenia mobilne:

 

Android

Safari (iOS)

Windows Phone